ΑΕΙ: Τι αλλάζει σε βάση εισαγωγής, φύλαξη και όριο φοίτησης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου

0
79

Με 166 ψήφους «υπέρ» έναντι 132 «κατά» ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» κατά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ.

 

Μετά από μία τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, θετική ψήφο παρείχαν οι βουλευτές της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ 25 το καταψήφισαν. Από την ψηφοφορία απείχαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και Βασίλειος Βιλιάρδος που βρίσκονται σε επίσκεψη στην Χίο.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας ψηφίσθηκε επίσης κατά πλειοψηφία και επί των άρθρων, στο σύνολό του όπως και οι τροπολογίες.

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο

 

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα πανεπιστημιακά τμήματα όχι με απόλυτο αριθμό (πχ. 10), αλλά ορισμένη από το κάθε τμήμα. Μάλιστα, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις (2021). Ειδικότερα, η ΕΒΕ θα διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο. Ο μέσος αυτός όρος θα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που θα έχει αποφασιστεί από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και θα στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 
 

Ο συντελεστής θα πρέπει βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση θα καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου έπειτα από πρόταση της κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, η οποία θα εκδίδεται εντός εντός δύο μηνών από τον καθορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής από το υπουργείο. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, θα συγκεντρώνεται σε μία Υπουργική Απόφαση.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, προβλέπονται τα εξής:

– Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

– Το Υπουργείο θα καθορίζει το εύρος για το ποσοστό Χ% (π.χ. 80% έως 120% του ΜΟ).

Έτσι, για παράδειγμα εάν ο μέσος όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι 12/20 και ένα τμήμα έχει ορίσει το ποσοστό Χ% στο 90%, τότε η ελάχιστη βάση εισαγωγής για το εν λόγω τμήμα θα είναι το 10,8.

Σε περίπτωση που κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν θα καθορίσει τον εν λόγω συντελεστή, ο καθορισμός του θα γίνεται από το υπουργείο.

Στην περίπτωση που κάποια τμήματα εντάσσονται σε περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία, θα λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος μεταξύ των Πεδίων.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς «οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό

Με το νομοσχέδιο προτείνεται η κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου να έχει δύο φάσεις. Στην Α’ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

Οι ρυθμίσεις αυτές για δύο φάσεις υποβολής μηχανογραφικού προγραμματίζεται να ισχύσουν από το 2022.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο ΙΕΚ. Συνεπώς, ένας υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει παράλληλα α) Μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις και β) Μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ, βάσει του απολυτηρίου του και επιπλέον κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις αναμένεται να ισχύσουν από τις φετινές Πανελλαδικές.

Όριο Φοίτησης

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται και ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης. Αναλυτικότερα, το όριο φοίτησης καθορίζεται ως εξής: Στα 4ετή προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, συν 2 έτη. Στα προγράμματα σπουδών στα οποία ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα 4 έτη, συν 3 έτη.

Ειδική μέριμνα θα λαμβάνεται για φοιτητές, για τους οποίους συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας στο πρόσωπο των ιδίων ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στις οποίες περιπτώσεις είναι δυνατή η υπέρβαση του ανώτατου χρόνου.

Για όσους είναι ήδη φοιτούντες, ο ανώτατος χρόνος φοίτησης θα υπολογίζεται ως εξής: α) για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (4+2 έτη για τα τετραετή, ν+3 για τα πενταετή κ.ο.κ.) και β) για τους φοιτητές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης (4 έτη για τα τετραετή, 5 για τα πενταετή, κ.ο.κ.).

Προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος

Το σχέδιο νόμου προτείνει ρυθμίσεις που «φέρνουν» ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ, την ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας, τη θεσμοθέτηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς επίσης και ένα πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου φοιτητών στα πανεπιστήμια.

Οι αντιδράσεις του κόσμου της παιδείας

Φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές, εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, σύλλογοι, ενώσεις, εργατικά σωματεία, φορείς κι οργανώσεις της αριστεράς με κεντρικό σύνθημα «Έξω η ασφάλεια από τις σχολές» διαμαρτυρήθηκαν για το νομοσχέδιο το βράδυ της Πέμπτης, αντιδρώντας μεταξύ άλλων στις αλλαγές που φέρει το νομοσχέδιο στον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην ίδρυση ειδικής αστυνομικής ομάδας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και στο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ.

Οι διαδηλωτές παρέμειναν αρκετές ώρες έξω από τη Βουλή και στη συνέχεια αποχώρησαν συντεταγμένα προς την οδό Πανεπιστημίου.

Ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο περιθώριο του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε κόντρα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, ένταση σημειώθηκε στην περιοχή της Καμάρας, όπου στις 6 το απόγευμα ήταν προγραμματισμένη συγκέντρωση. Αμέσως μετά το τέλος της πορείας των φοιτητικών συλλόγων, ομάδα ατόμων που συμμετείχε στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μετακινήθηκε προς την Καμάρα όπου σημειώθηκαν επεισόδια.

Άγνωστοι πέταξαν πέτρες και ξύλα εναντίον των ΜΑΤ, που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 10 προσαγωγές.

Αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου

Ο εισηγητής της μειοψηφίας Νίκος Φίλης, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαπνέεται από το δόγμα της ιδεολογίας της ΝΔ που είναι «η αστυνομοκρατία, η καταστολή και ο φόβος. Όχι μόνο στα πανεπιστήμια αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία».

Θέλετε είπε «πανεπιστήμια κλειστά, εγωιστικά, ανταγωνιστικά, αδιαφανή, ανεξέλεγκτα από το κοινωνικό σύνολο και όχι πανεπιστήμια συμμετοχής, δημοκρατικά, ανοικτά στην κοινωνία, θεσμούς μόρφωσης, έρευνας, διδασκαλίας και προαγωγής της επιστήμης».

Χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις των βουλευτών της πλειοψηφίας ως «μια κλωνοποίηση ΕΚΟΦιτών της φοιτητικής οργάνωσης της ΕΡΕ πριν τη χούντα». Ο πρωθυπουργός, είπε, ήρθε και «αναφέρθηκε στους “Λαμπράκηδες”, σε αυτό το κίνημα αναγέννησης της νεολαίας, της δημοκρατικής και πολιτιστικής αναγέννησης της νεολαίας γιατί δεν έχει να μας πει «να ένα παράδειγμα» εδώ από την ΕΚΟΦ».

Συμφώνησε με αυτό που ανέφερε ο γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης για την ανάρτηση των wikileaks λέγοντας ότι αυτά όλα που νομοθετεί η κυβέρνηση τα ζητούσε «η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα επίμονα από το 2008 και μετά» και σημείωσε πως «τα επιχειρήματα και το λεξιλόγιο των εκθέσεων αυτών είναι τα ίδια με αυτά που κατά κόρον χρησιμοποιεί η ΝΔ στη συζήτηση» και τόνισε πως εμείς «θα είμαστε δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, των φοιτητών, των πανεπιστημιακών, των καθηγητών. Αυτός ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη και όταν έρθει μια κυβέρνηση δημοκρατική, θα τον καταργήσει».

Η ειδική αγορήτρια του ΚΙΝΑΛ Χαρά Κεφαλίδου επέκρινε την κυβέρνηση ότι έμεινε αμετακίνητη στη άποψή της και δεν άκουσε κανέναν. Κατηγορήσατε είπε του5ς πρυτάνεις ότι δεν μπορούν να διοικήσουν τα πανεπιστήμια και να εξασφαλίσουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Χτίζετε είπε «ένα οικοδόμημα πάνω σε σαθρά θεμέλια παρ όλο που το κάνετε φανταχτερό και απαστράπτον, με έναν παιδαριώδη μανιχαϊσμό».

Τα προβλήματα στα ΑΕΙ τόνισε «είναι καυτά και δεν πάνε άλλο» και εσείς «κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό σας, ρίχνουμε λοξές ματιές κάτω από το τραπέζι στις κρυφές ατζέντες των μικροσυμφερόντων σας». Χαιρετίσετε είπε «πομπωδώς τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής αλλά τις αγνοήσατε παταγωδώς!».

Για να χτυπηθούν είπε «τα προβλήματα στη ρίζα του ξεκινάς με μια ολιστική μεταρρύθμιση» και μεταξύ άλλων σημείωσε πως «η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και τελικά η κυβέρνηση δεν αντέχει ούτε τον κόπο ούτε και τον χρόνο που απαιτούν οι εθνικές συναινέσεις που χρειάζονται για την Παιδεία».

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής υποστήριξε πως «το νομοσχέδιο αυτό είναι ταξικό του και αντιδραστικού περιεχομένου», «κηρύσσει ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών, τόσο αυτών που προσπαθούν με πάρα πολλές θυσίες κόντρα στα εμπόδια και τους φραγμούς να μπουν στο πανεπιστήμιο όσο και αυτών που καταφέρνουν τελικά να μπουν και θέλουν, προσπαθούν να το τελειώσουν».

Ενισχύεται είπε την πολιτική που θέλει το «πορτοφόλι» και η κοινωνική καταγωγή να καθορίζει την μόρφωση και την επαγγελματική ανέλιξη γι’ αυτό και υψώνεται νέους ταξικούς φραγμούς με το νομοσχέδιο αυτό και για πριν το πανεπιστήμιο αλλά και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του σε αυτό.

Πρόκειται είπε «για έναν καλοτροχισμένο “κόφτη” που αναμένεται άμεσα, φέτος να πετάξει έξω από τις πανεπιστημιακές σχολές χιλιάδες παιδιά».

Η κυβερνητική σας πολιτική, είπε, «αμφισβητεί, υπονομεύει τα δικαιώματα στη γνώση και τη μόρφωση των παιδιών των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών, όπως “αλέθει” και τα εργασιακά, τα κοινωνικά δικαιώματα των γονιών τους».

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, από την δική της πλευρά τόνισε πως «το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οδηγείται στην απαξίωση λόγω της αδυναμίας του να προσφέρει την ουσιαστική εκείνη παιδεία και εκπαίδευση που κρίνεται αναγκαία σε μία τόσο ανταγωνιστική και ταχέως εξελισσόμενη κοινωνία. Το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν κατοχυρώνεται ως χώρος ανομίας και προστασίας κάθε είδους έκνομης πράξης. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους όσοι πιστεύουν το αντίθετο ή όσοι πιστεύουν ότι μέσα σε αυτούς τους ιερούς χώρους πρέπει να εκκολάπτονται κομματικά στελέχη». Τάχθηκε κατά της ύπαρξης φοιτητικών παρατάξεων που όπως είπε «διαδραματίσουν ρόλο παρακμής». Συμφώνησε ότι το μπάχαλο που είχε δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στα ΑΕΙ θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει, λέγοντας ότι «το πανεπιστήμιο είναι χώρος αριστείας, αξιοκρατίας και προαγωγής της επιστημονικής γνώσης και έρευνας». Στα πανεπιστήμιά μας, είπε «χρειάζεται να υπάρχει το άσυλο ιδεών, το άσυλο του πνεύματος, όχι το άσυλο της παρανομίας και της υπόθαλψης εγκληματιών. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι αδιανόητο στους χώρους διδασκαλίας όπου δημιουργούνται και καλλιεργούνται μελλοντικοί επιστήμονες που θα βοηθήσουν την κοινωνία με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισαν, να γίνεται ανεκτή η πρόκληση υλικών ζημιών ή η καταστροφή δημόσιας περιουσίας. Όσοι καταστρέφουν θα πρέπει να ξέρουν ότι η ζημιά που προκάλεσαν θα πληρώνεται αναγκαστικά από εκείνους και ότι όταν διαλύεις τη δημόσια περιουσία, είσαι ταυτόχρονα αναγκασμένος να αναλάβεις πλήρως την ευθύνη των πράξεών σου» και αναρωτήθηκε «σήμερα βανδαλίζουν. Αύριο τι θα κάνουν; Οι βανδαλισμοί των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων τείνουν να γίνουν, δυστυχώς, μέρος της καθημερινότητας. Η έξοδος από το πανεπιστήμιο ως πειθαρχικό μέτρο σε όσους ευθύνονται γι’ αυτές τις πράξεις είναι η μόνη σοβαρή και ενδεδειγμένη λύση» είπε μεταξύ άλλων η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης.

Ως ένα από τα πιο «αντιδραστικά και αντικοινωνικά νομοσχέδια» το χαρακτήρισε η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα τονίζοντας πως αποκαλύπτει «τις αδίστακτες πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας».

Θέλετε είπε «να “λοβοτομήσετε” την ακαδημαϊκή ζωή στην Ελλάδα. Να αλωνίζει μόνη της η ΔΑΠ της συναλλακτικής διαπλοκής».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ένδυα «πραγματικών επιχειρημάτων», «συντηρητικά αντανακλαστικά» και «διαχρονική προπαγανδιστική εκστρατεία με την πρόθυμη συνδρομή των γνωστών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» Οδηγείστε, είπε «σε παραλογισμούς» και μιλάτε για «διαρκή παρουσία αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια με αυτό το νομοθετικό αίσχος που φτιάχνετε σήμερα».

Η κ. Σακοράφα μίλησε για αστυνομική καταστολή και αυθαιρεσίας και σχολιάζοντας το επεισόδιο που συνέβη μαζί της έξω από την ΓΑΔΑ «δείχνει ότι για την αστυνομία σας, όπως εσείς την εκπαιδεύετε, ο εκπρόσωπος του λαού, ο βουλευτής, δεν έχει κάποια αξία που να επιβάλει σεβασμό. Απέναντι στον ένστολο χωρίς διακριτικά του κ. Χρυσοχοΐδη και του κ. Μητσοτάκη δεν υπάρχει σεβασμός για κανέναν, ούτε βέβαια και για τον απλό πολίτη που πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν εχθρός. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είναι η δική σας πολιτική του ανεξέλεγκτου αυταρχισμού. Είναι η μεταχείριση που έχουν από εσάς τα παιδιά μας και μέσα στα σχολεία και έξω απ’ αυτά» Αναρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση έχει θέσει κάποιο στόχο ημερήσιων προσαγωγών καθώς όπως είπε «οι αστυνομικοί έχουν πλήρη συνείδηση ότι λειτουργούν έξω από τα ανεκτά όρια, είτε με πολιτικά, είτε με κοινωνικά κριτήρια. Γι’ αυτό και επιτίθενται αλύπητα στους φωτορεπόρτερ που κάνουν τη δουλειά τους. Γι’ αυτό βουτάνε και τα κινητά των περαστικών για να μη μένουν αποδεικτικά στοιχεία».

Η κοινωνία, ανέφερε «έχει δικαίωμα να αμυνθεί και είναι βέβαιο ότι αυτό θα κάνει. Η εξουσία σας όμως θα έχει πολύ κοντά πόδια».

Κεραμέως: Δεν έχουμε εκλεγεί για να δώσουμε φρούδες ελπίδες

«Εδώ και ενάμιση χρόνο νομοθετούμε συστηματικά από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση της πυραμίδας εκπαιδευτικής πυραμίδας» ανέφερε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κλείνοντας την τριήμερη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Συνεχίζουμε», τόνισε, «και παρά την πανδημία υλοποιούμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Το μόνο εύκολο θα ήταν να πούμε ότι ασχολούμαστε μόνο με τη διαχείριση της πανδημίας, έχουμε όμως χρέος να φέρουμε τις σημαντικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα μας και στη βάση των οποίων έχουμε εκλεγεί».

Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, πως το νομοσχέδιο αυτό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τέθηκε σε διάλογο το Δεκέμβριο, σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο και στην Ολομέλεια υπήρξε ένας εκτεταμένος διάλογος που έλαβαν τον λόγο 167 βουλευτές, εισηγητές και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 12 υπουργοί και πέντε πολιτικοί Αρχηγοί.

«Δεν θέλω» είπε η υπουργός να σταθώ στις διαφωνίες αλλά στα σημεία σύγκλισης που υπήρξαν από τον κοινοβουλευτικό αυτό διάλογο. Η εισηγήτρια της Ελληνικής Λύσης πρότεινε να υπάρχει ειδική αναφορά ότι τα όργανα των πανεπιστημίων επιδιώκουν την αποζημίωση των πανεπιστημίων για φθορές που προκαλούνται στη δημόσια περιουσία. Το εντάξαμε και ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να είναι σαφές ότι τα όποια μέσα καταγράφουν, οι κάμερες, δεν θα είναι καθόλου στους χώρους διδασκαλίας. Το εντάσσουμε. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκανε παρατηρήσεις. Τις εντάξαμε. Η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, επίσης, έκανε παρατηρήσεις για τα πειθαρχικά, τις ενσωματώσαμε.

Η Νίκη Κεραμέως διαβεβαίωσε τους πολίτες που ανησυχούν για το εάν η κυβέρνηση «κάνει πίσω στην εφαρμογή των μέτρων και των αλλαγών» πως «δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω, γιατί οφείλουμε να φέρουμε ριζικές αλλαγές που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία και ας είναι δύσκολες, ας είναι σκληρές κάποιες αλήθειες». Το μόνο εύκολο, είπε «θα ήταν να πούμε όλοι ελεύθερα στο πανεπιστήμιο. Όχι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει εκλεγεί για να δώσει φρούδες ελπίδες στους νέους, να τους πούμε: “Πάρε μια θέση και δεν μας ενδιαφέρει αν θα αποφοιτήσεις ποτέ, αν θα μπορέσεις ποτέ να βρεις δουλειά σε επαγγέλματα υπερκορεσμένα”. Έχουμε εκλεγεί για να δώσουμε στους νέους πραγματικές διεξόδους για να τους βοηθήσουμε να ακολουθήσουν τις κλήσεις και τις δεξιότητές τους».

Το νομοσχέδιο αυτό, υπογράμμισε είναι «της κοινής λογικής, του αυτονόητου, πλην, όμως, απαραίτητου για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο» και ευχήθηκε να είναι η «τελευταία φορά που συζητάμε για το εάν έχει λογική του να εισάγεται κάποιος με βαθμούς 1 και 2 στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο ή για το εάν έχουν θέση στα πανεπιστήμια φαινόμενα βίας και ανομίας. Ας ασχοληθούμε όλοι με τις σύγχρονες προκλήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων, με το ελληνικό πανεπιστήμιο με το οποίο θέλουν να συνεργαστούν κορυφαία ξένα πανεπιστήμια καθώς 28 αμερικανικά πανεπιστήμια, εκ των οποίων πολλά πανεπιστήμια Ivy League, εξέφρασαν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με τα δικά μας κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα».

 

Πηγή