Κατεβαίνουν μετά από 17 χρόνια οι σκαλωσιές από τη Μητρόπολη Αθηνών

0
102

Σχεδόν δύο δεκαετίες διήρκεσαν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που είχε υποστεί η Μητρόπολη Αθηνών, στο κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας, μετά τους σεισμούς του 1981 και του 1999 στην Αττική. Μετά από 17 χρόνια, οι σκαλωσιές που «έκρυβαν» την πρόσοψη του κτίσματος αφαιρέθηκαν και άπαντες πλέον έχουν τη δυνατότητα να θαυμάζουν την αρχιτεκτονική και τις παραστάσεις που την κοσμούν.

Το κτίριο είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό του 1981, οι οποίες ενισχύθηκαν από τη νέα σεισμική δόνηση στην Αττική, το 1999. Αρχικώς έγιναν οι μελέτες για την αποκατάσταση των ζημιών, όμως τα έργα δεν ξεκίνησαν, καθώς το κόστος ήταν αρκετά υψηλό. Μετά το 1999, ωστόσο, η κατάσταση του κτιρίου επέβαλλε τη λήψη αποφάσεων.

Οι εργασίες ξεκίνησαν και μετά από πολλά έξοδα και πολλά χρόνια, ολοκληρώθηκαν και ξεκίνησε η απομάκρυνση των σκαλωσιών.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις εργασίες των συνεργείων, τα οποία «ελευθερώνουν» τη Μητρόπολη Αθηνών…

ű㡳ߥ򠡰﬜걵�򠴹�ꡫ� 󴧭 ̧�﫧 h签�崜 ᰼ 𝭴堷񼭩ᠳ�񧳧򠪡頡𯪡�᳧򬠴筠ĥ�ᠱ8 p񩫟ﵠ2016. Ǡ̧�﫧 h签��窥 �863, 執堵𯳴埠槬靲 ᰼ �󥩳켠�1981, 孾 ��笩ݲ ꡩ ᰼ �󥩳쩪ޠ伭糧 �1999. ԯ 2010 �񜶧 쥠��骞 崡鱥ߡ 砳� ꡩ ߭糡�頥񣡳ߥ򠡰瑱�᳧򮠅괼򠡰�屣᳟岠󴡴骼�򬠝�𱡣존ﰯ駨埠ꡨᱩ󬼲 ꡩ ᰯ꡴ܳ� �㫵𴾭 ꡨ򠪡頳�񧳧 󴯠�믠ꡩ 󴩲 ��婪�(EUROKINISSI/ӔŋɏӠӔŖMϕ)

Åñãáóßåò áðïìÜêñõíóçò ôùí óêáëùóéþí óôçí Ìçôñüðïëç Áèçíþí ìåôÜ áðü ðÝíôå ÷ñüíéá óõíôÞñçóçò êáé áðïêáôÜóôáóçò, ôçí ÄåõôÝñá 18 Áðñéëßïõ 2016. Ç Ìçôñüðïëç Áèçíþí ÷ôßóôçêå ôï 1863, åß÷å õðïóôåß æçìéÝò áðü ôïí óåéóìü ôïõ 1981, åíþ õðÝóôç æçìéÝò êáé áðü ôçí óåéóìéêÞ äüíçóç ôïõ 1999. Ôï 2010 õðåãñÜöç ìå ôçí ôå÷íéêÞ åôáéñåßá ç óýìâáóç êáé îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò. Åêôüò áðü ôéò åñãáóßåò óôáôéêüôçôáò, Ý÷åé ðñáãìáôïðïéçèåß êáèáñéóìüò êáé áðïêáôÜóôáóç ôùí ãëõðôþí êáèþò êáé óõíôÞñçóç óôï ôÝìðëï êáé óôéò öïñçôÝò åéêüíåò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Åñãáóßåò áðïìÜêñõíóçò ôùí óêáëùóéþí óôçí Ìçôñüðïëç Áèçíþí ìåôÜ áðü ðÝíôå ÷ñüíéá óõíôÞñçóçò êáé áðïêáôÜóôáóçò, ôçí ÄåõôÝñá 18 Áðñéëßïõ 2016. Ç Ìçôñüðïëç Áèçíþí ÷ôßóôçêå ôï 1863, åß÷å õðïóôåß æçìéÝò áðü ôïí óåéóìü ôïõ 1981, åíþ õðÝóôç æçìéÝò êáé áðü ôçí óåéóìéêÞ äüíçóç ôïõ 1999. Ôï 2010 õðåãñÜöç ìå ôçí ôå÷íéêÞ åôáéñåßá ç óýìâáóç êáé îåêßíçóáí ïé åñãáóßåò áðïêáôÜóôáóçò. Åêôüò áðü ôéò åñãáóßåò óôáôéêüôçôáò, Ý÷åé ðñáãìáôïðïéçèåß êáèáñéóìüò êáé áðïêáôÜóôáóç ôùí ãëõðôþí êáèþò êáé óõíôÞñçóç óôï ôÝìðëï êáé óôéò öïñçôÝò åéêüíåò. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Πηγή: http://www.protothema.gr/greece/article/571326/fotografies-katevainoun-oi-skalosies-apo-ti-mitropoli-athinon/