Ορισμός Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

0
56

Έναρξη των αξιολογήσεων από τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας «Κατάλογος Αξιολογητών».

Για τους αξιολογητές προβλέπεται διαδικασία/σύστημα εκπαίδευσης, διαδικασία εξέτασης προκειμένου να επιλεγούν οι αξιολογητές εκείνοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς και σύστημα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη ορθής εκτέλεσης του προβλεπόμενου για τους αξιολογητές έργου.
Οι αξιολογητές που θα κληθούν να αξιολογήσουν, μετά την επιτυχία τους στη διαδικασία εξέτασης, υποχρεούνται να υποβάλουν υπογεγραμμένη με τον ΕΦΕΠΑΕ σύμβαση περί των υποχρεώσεων τους καθώς και δήλωση περί τήρησης της αρχής της μη σύγκρουσης συμφερόντων και της τήρησης της αρχής της ανεξαρτησίας.
Για την εφαρμογή των παραπάνω ενδεικτικά διευκρινίζεται ότι:
1) Ο αξιολογητής δεν επιτρέπεται να υποβάλλει ο ίδιος επιχειρηματικό σχέδιο στην παρούσα δράση ή συγγενικό του πρόσωπο εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού, ή και μέσω νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ως εταίρος ή μέτοχος ή στη Διοίκηση αυτού ή στο οποίο (νομικό πρόσωπό) συμμετέχει συγγενικό του πρόσωπο εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι 2ου βαθμού.
2) Ο αξιολογητής δεν μπορεί να έχει την ιδιότητα του αφανούς εταίρου σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει στη δράση.
3) Θεωρείται ότι υπάρχει συμμετοχή στη σύνταξη-μελέτη-κατάρτιση μιας Αίτησης Χρηματοδότησης και στην περίπτωση που ο αξιολογητής συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό ή εργάζεται ή είναι εξωτερικός συνεργάτης σε γραφείο μελετητών-συμβούλων ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση έχει καταρτίσει Αίτηση Χρηματοδότησης που καλείται να αξιολογήσει, ανεξαρτήτως εάν ο ίδιος συμμετείχε στην κατάρτισή της.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και να δείτε τον αναλυτικό κατάλογο των αξιολογητών, ΕΔΩ

Πηγή: http://espamagazine.gr